Proje Açıklaması

Prof. Dr. Ruşen Keleş

Prof. Dr. Ruşen Keleş
Prof. Dr. Ruşen Keleş Seçici Kurul Başkanı - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

On yıldan uzun bir süreden beri Özelkalem Dergisi’nin Danışma Kurulu üyelerinden  biri olarak, yerel demokrasinin ülkemizde gelişmesine yardımcı olmaya çalışan özverili bilim insanları ve uygulayıcılar arasında ben de yer alıyorum. Özelkalem Dergisi’nde yayımlanan yazılar, çeşitli kategorilerde projelere verilen ödüller ve düzenlenen halka açık toplantılar, yerel demokrasiye hizmet amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olan araçlardan yalnız birkaçıdır. Özelkalem Dergisi’nde, siyasal yelpazenin her noktasından belediye başkanlarıyla düzenli yapılan söyleşilerde, kent yönetimlerinin karşı karşıya bulunduğu en güncel sorunlar nesnel biçimde tartışılıp, çözüm yollarına ilişkin görüşler geliştirilmektedir.

Bu süreçlerde kent halkının da rol alması gerekliliği, belediyecilerimizin her zaman önemle üzerinde durdukları bir konudur. Çok açıktır ki ulusal ve yerel demokrasinin gelişmesi bakımından, halkın kent kültürü ve bilinçlenme düzeyindeki yükselme  kadar, yerel yönetimlerin bu konudaki duyarlılıkları da önem taşır. Bu konulardaki olumlu değişikliklerin akşamdan sabaha gerçekleşmesini beklemenin beyhude olduğunu yinelemeye gerek yoktur.

Çağdaş esaslara dayalı bir eğitimin bu konuda yapacağı önemli etkiler vardır. Özelkalem Dergisi’nin on yıldan beri vermekte olduğu ödüller, bu bilinçlenme sürecinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Sayıları her yıl sürekli olarak artan ödül başvuruları, çok açık olarak gösteriyor ki kent yönetimlerinin katılımcı özelliği kadar, yerel kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesinin yükseltilmesi konusundaki çabalar da yerel demokrasi açısından çok önemidir.

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nin, Türkiye ile sınırlandırılmak yerine, uluslararası bir nitelik kazandırılarak daha geniş bir çevreye yaygın duruma getirilmesi kararı, kanımca çok olumludur. Böylece, Özelkalem Dergisi, bu alandaki deneyimini daha geniş platformlara taşımak şansını elde etmiş olacaktır. Türkiye’nin onaylamış olduğu Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın, yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin uluslararası planda geliştirilmesi doğrultusunda  da böylece önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu yeniliğin olumlu etkilerinden biri de ülkemizdeki belediyelerin, uluslararası planda rekabetin  gerekli kıldığı adımları atmaya daha hazır duruma gelerek kamu hizmeti kalitesini yükselmesine katkı yapabilmeleri olacaktır. Özelkalem Dergisi’ni ve Dergi’nin Saygıdeğer Yöneticisi Erengül Bilenser’i bu yenilik dolayısıyla kutluyorum. Başarılarının sürekli olmasını diliyorum.