SEÇİCİ KURUL

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; kendi alanında uzman, tarafsızlığı herkesçe kabul görmüş, Türkiye için en doğrusunu iyi niyetle isteyen, çok yönlü bakabilme becerisi ile çok önemli değerlerin ortaya çıkmasını ya da anlaşılmasını sağlayabilmiş, siyaset ve zaman üstü düşünebilme enginliğine sahip kişilerden oluşan bir Seçici Kurul tarafından belirleniyor.

Prof. Dr. Cevat Geray
Prof. Dr. Cevat GeraySeçici Kurul Onursal Başkanı, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Prof. Dr. Ruşen KeleşSeçici Kurul Başkanı, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Erdoğan Bilenser
Erdoğan BilenserTarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu İstanbul Kültür Üni. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Sadun Emrealp
Sadun EmrealpTürkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi Ekip Lideri
Kayhan Kavas
Kayhan KavasMerkez Valisi
Prof. Dr. Mete Tapan
Prof. Dr. Mete TapanArel Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Handan Türkoğlu
Prof. Dr. Handan TürkoğluİTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Kategoriler

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Seçici Kurulu, kentlerin gelişimine, güzelleşmesine,marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projeleri bu yıl toplam 12 kategoride değerlendiriyor.

Afet yönetimi kategorisi yerel yönetimlerin afet yönetiminin tüm aşamaları için gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar planlama çalışmalarını içerdiği gibi afet risklerinin azaltılması için alınan önlemleri, müdahale ve iyileştirme aşamaları için gerçekleştirilen çabaları, eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını da kapsamaktadır.

Kentsel tasarım kategorisinde kentlerde gerçekleştirilmiş meydan, sokak, park, kıyı düzenlemeleri, spor alanları, pazar alanları gibi her türlü açık alan düzenlemeleri değerlendirilecektir.

E-Belediyecilik kategorisi çerçevesinde yerel yönetimlerin bilgilendirme hakkı çerçevesinde iletişim teknolojilerini kullanarak bilgileri halkla paylaşmak, hizmetlere hızlı ve kolay erişim sağlamak amacı ile internet kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar değerlendirilecektir.

Kent içi ulaşım kategorisinde ulaşım planlaması kapsamında gerçekleştirilen kent içi sürdürülebilir ulaşım uygulamaları, raylı sistem projeleri, yayalaştırma projeleri, enerji etkin ulaşım uygulamaları örneğin bisiklet ulaşım sistemi gibi düzenlemeler değerlendirilecektir.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması kategorisi kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerçekleştirilen çabaları kapsamaktadır. Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında gerçekleştirilen uygulamalar, sivil ve anıtsal yapı olmak üzere tek yapı restorasyonları bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaları içermektedir. Atık yönetimi, geri dönüşüm projeleri, tarım alanlarının ve doğal özellikleri nedeni ile hassasiyet gösteren alanların korunmasına ve enerjinin etkin kullanılmasına ilişkin projeler, toprak, deniz ve hava kirliliği ve iklim değişimi ile mücadele çalışmaları bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

İçerik eklenecektir.

Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri kategorisi yerel yönetimlerin yörenin kimliğini, kültürünü tanıtan sanat ve kültür aktivitelerini kapsamaktadır. Yerel yönetimlerce düzenlenen festivaller, sergiler, konferanslar, diğer tanıtım faaliyetleri, turizm aktiviteleri bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Sosyal sorumluluk projeleri kategorisi özellikle eğitim, sağlık ve sosyal ilişkiler konularında yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlerle işbirliği yapan kuruluşların gerçekleştirdikleri çalışmaları içermektedir. Özellikle kamu hizmetlerine erişimde güçlük çeken sosyal gruplara yönelik projeler bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Katılımcı yönetim kategorisi, yerel yönetimlerin, kent konseyleri gibi katılımcı yapılar aracılığıyla veya başka katılımcı yöntemlerle paydaşların/aktörlerin demokratik haklarını kullanmak üzere yönetimin ve planlamanın her aşamasında katılımlarını destekleyen çalışmalarını kapsamaktadır. Her türlü planlama ve karar alma sürecinde paydaşların sürece katıldığı ve görüşlerini alınan kararlara yansıttığı çalışmalar, bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kent ekonomisini canlandırmayı ve istihdamı arttırmayı amaçlayan ve kentin kaynaklarını etkin kullanarak ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik projeler bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.

Yerel yönetimlerin ve belediye birliklerinin kentle ilgili konularda, uluslararası kuruluşlarla ya da başka ülkelerin yerel yönetimleri veya birlikleri ile gerçekleştirdikleri işbirliği projeleri bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.

İçerik girilecektir.

Başkanlar Korosu

Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Korosu, Türkiye’nin ve hatta belki de dünyanın en özel korosu.

10. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nden Haberler

Kazanan “Başkanlar” ve projeleri, seçici kurulun 11. yıl yorumları, açılış konuşmaları ve törenin tüm detayları

İletişim

Telefon:  0 (212) 327 1 285

Adres: Şahkulu Mahallesi, Serdar-ı Ekrem Sokak Numara 15/A Galata 34421 Beyoğlu/İstanbul